Regulamin Sklepu Internetowego Pure&Sweet Karolina Łyczko-Bindacz

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklepem Internetowym jest Sklep prowadzony w domenie www.pureandsweet.pl przez Pure & Sweet Karolina Łyczko-Bindacz, ul. Kolejowa 6, 47-450 Krzyżanowice,
NIP: 6392019249, REGON:385288847.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem § 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.
1.3. Niniejszy Regulamin reguluje m.in. kwestie składania Zamówień, zawarcia Umowy, dostawy Towaru, odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku, gdy zakupiony Towar ma wady, oraz ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy. Zamówienie Towaru jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Pure & Sweet Karolina Łyczko-Bindacz, ul. Kolejowa 6, 47-450, Krzyżanowice.
1.5. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
1.6. Definicje:
1.6.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.6.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.6.3. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.6.4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o proponowanych przez Sprzedawcę Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.6.5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
1.6.6. KUPUJĄCY – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.6.7. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.6.8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Pure & Sweet Karolina Łyczko-Bindacz, ul. Kolejowa 6, 47-450 Krzyżanowice.
1.6.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pureandsweet.pl
1.6.10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
1.6.11. TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
1.6.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.6.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
§ 2. Usługi elektroniczne
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” przez Usługobiorcę. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Usługi Elektronicznej) przez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Kolejowa 6, 47-450 Krzyżanowice.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj Towaru, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Reklamacja usług elektronicznych:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę z wyłączeniem procedury reklamacji produktu Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres: [email protected]
2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży 
3.1 Treści prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
3.2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie PLN. Cena Towaru zawiera wszystkie podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami od Towaru będącego przedmiotem Umowy, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży. 
3.3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą wymagane jest złożeniu przez Kupującego zamówienia za pomocą Formularza Zamówień dostępnego w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. 
3.4 Zamówienie złożone Sprzedawcy przez Kupującego w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. 3.5 Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość email, którą wysyła Kupującemu na podany przez niego adres. Wiadomość zawiera proponowaną treść Umowy Sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego Towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron Umowy, termin, miejsce i sposób dostawy, informację o
przysługującym Kupującemu prawu odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz zasadach odstąpienia, wzór odstąpienia od Umowy oraz informację o zasadach rozpatrywania przez Sklep Internetowy reklamacji wraz z formularzem reklamacyjnym.
3.6 Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
§ 4. Sposoby i terminy płatności
4.1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.1.1. Bank: ING Bank Śląski
4.1.1.2. Numer rachunku: 74 1050 1328 1000 0092 7440 4111
4.1.2. Płatność kartą kredytową Visa, EuroCard / MasterCard.
4.1.3 Elektroniczny przelew bankowy – płatność w tym zakresie dokonywana jest za pośrednictwem partnerów rozliczeniowych Sprzedawcy, tj. spółki PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza , reprezentowaną przez Piotra Kurczewskiego – Prezesa Zarządu,
oraz
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, zwanymi dalej „Operatorami płatniczymi”,
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarciaUmowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
§ 5. Sposób, termin i koszt dostawy produktu
5.1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej.
5.2. Koszt dostawy Towaru do Kupującego ponosi Kupujący, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
5.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka której operatorem jest:
Fedex Express Polska Sp z o o.
oraz
Inpost S.A.
5.4 W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego wyznaczając nowy termin dostawy. Po upływie dodatkowego terminu dostawy Kupujący może od zawartej Umowy Sprzedaży odstąpić. 
5.5 Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
5.6 W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem przez przewoźnika Kupującemu, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy albo przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy w zakresie dostawy zamówionych Towarów do Kupującego.
§ 6. Konsumenckie prawo odstąpienia
6.1 Jeżeli Kupujący jest konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odebrał towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Towaru. Jeżeli przedmiot Umowy miał być dostarczany częściami do Kupującego, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupującemu dostarczono ostatnią część zakupionego Towar, lub w dniu w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej części dostarczanego Towaru.
6.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres: ul. Kolejowa 6, 47-450 Krzyżanowice Pure & Sweet Karolina Łyczko-Bindacz albo drogą elektroniczną na adres: [email protected].
6.3 Sprzedający zachęca, aby osoba Kupująca odstępując od Umowy korzystała z udostępnionego w tym celu formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6.4 W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle niezwłocznie Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
6.5 Aby zachować prawo odstąpienia od Umowy, Kupujący musi przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu wskazanego w pkt. 6.1 Regulaminu.
6.6 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się z powstaniem dodatkowych kosztów.
6.7 Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.8 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu zakupionego Towar przez Kupującego lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.9 Kupujący powinien odesłać lub przekazać Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem 14 dni.
6.10 Kupujący zwraca zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie upoważnionej do jej odbioru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6.11 Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
6.12 Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
6.13 Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
6.14 Adres do zwrotów, to: ul. Kolejowa 6, 47-450 Krzyżanowice, Pure & Sweet Karolina Łyczko-Bindacz.
6.15 Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu jeśli przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 7. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru
7.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytuły rękojmi na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilny, jeśli zakupiony u niego Towar ma wady fizyczne lub prawne.
7.2 W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przesłany również do Kupującego razem z potwierdzeniem złożenia zamówienia, i odesłać go do Sprzedawcy.
7.3 Kupujący może także opisać wadę bez wykorzystania formularza Sprzedawcy. W takim razie pismo reklamacyjne powinno zawierać opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób naprawy. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.
7.4 Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres: ul. Kolejowa 6, 47-450 Krzyżanowice, Pure & Sweet Karolina Łyczko-Bindacz.
7.5 Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do Pure & Sweet Karolina Łyczko-Bindacz
z dopiskiem „Reklamacja sklep internetowy”.
7.6 Z tytułu rękojmi za wady Towaru Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
7.6.1 Prawo odstąpieniu od Umowy lub żądanie obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
7.6.2 Żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
7.6.3 Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy, na następujący adres: ul. Kolejowa 6, 47-450 Krzyżanowice, Pure & Sweet Karolina Łyczko-Bindacz z dopiskiem „Reklamacja”.
7.7 Kupujący, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, z powodu wady fizycznej albo prawnej Towaru może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
7.8 Jeżeli w Umowie Sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie Towaru ma nastąpić częściami, a Sprzedawca mimo żądania Kupującego nie dostarczył zamiast Towaru wadliwego takiej samej ilości Towaru wolnego od wad w ustalonym terminie, Kupujący może od Umowy odstąpić także co do części, które mają być dostarczone później.
§ 8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
8.1. Niniejsze postanowienia Regulaminu dotyczą wyłącznie Kupujących, Usługobiorców niebędących konsumentami.
8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
8.3. W wypadku Kupującego niebędącego konsumentem Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności.
8.4. Z chwilą wydania towar Kupującemu uznaje się chwilę powierzenia towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi celem jego dostarczenia Kupującemu.
8.5. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a w razie stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
8.6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
8.7 Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
8.8 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy.
8.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.
§ 9. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń przez konsumentów i rozpatrywania reklamacji
9.1 Kupujący będący konsumentem może na podstawie art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
9.1.1 Do sądów konsumenckich, funkcjonujących przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, można kierować sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.
9.2 Kupujący będący konsumentem na podstawie art. 36 ust. 1 z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej może zwrócić się do wojewódzkiego inspektor Inspekcji Handlowej o mediację w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Kupujący a Sprzedawcą.
9.3 W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, w oddziale Federacji Konsumentów, w Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia Dla Powiatu udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] oraz pod Infolinią Konsumencką, prowadzoną przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – tel. 800 889 866 (od poniedziałku do piątku w godz. 9: 00 – 17: 00, czynna od 22 lutego do 30 kwietnia 2016 r.).
9.4 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która jest dostępna od 15-go lutego 2016.
§ 10. Postanowienia końcowe
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy mogą być sporządzane w języku polskim.
10.2. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, jest własnością Pure & Sweet Karolina Łyczko-Bindacz, ul. Kolejowa 6, 47-450 Krzyżanowice. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą właściciela.
10.3.. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.3.1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy.
10.3.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
10.5. W przypadku zaistnienia sporu o charakterze transgranicznym wynikającego z zawartej Umowy Sprzedaży albo świadczenie usług elektronicznych, prawem właściwym będzie prawo polskie.
10.6. Sądem właściwym w sporach o charakterze transgranicznym będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibą podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy.

Formularz do odstąpienia od umowy zawartej na odległość: https://www.pureandsweet.pl/Formularz.pdf